Can Cet Social

Promocionar i facilitar la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

La tasca psicosocial la porta a terme l’àrea social -Can Cet Social- i es vertebra principalment mitjançant la USAP, des de la qual es realitza la tasca de selecció, formació i intervenció i seguiment psicosocial de les persones usuàries. El procès es posa en marxa amb cada nova incorporació. Durant un temps es realitza una observació de la persona usuària mitjançant visites al centre de treball, tutories, etc… Els serveis d’ajustament personal i social en què s’emmarca la USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional) prenen forma amb diferents actuacions realitzades des d’àmbits diversos i per part de diferents professionals. A nivell productiu, els/les professionals responsables de cada àrea productiva asseguren, mitjançant el suport i la formació, un bon desenvolupament de les tasques productives. Donat que la tasca productiva es realitza en enclavaments on les persones es desenvolupen com a professionals de la jardineria, la neteja industrial, la consergeria,… etc, es realitzen seguiments i acompanyaments en cada lloc de treball. A nivell psicosocial, el suport es realitza a nivells molt variats: familiar, social, laboral, personal, terapèutic, formatiu, psicoeducatiu, cultural, d’oci i esportiu. En funció del tipus d’actuació, aquestes es realitzen individualment o en grup. La intervenció profesional de la treballadora social i del psicòleg es duu a terme en diferents àmbits:

  • Treball social i psicològic individual del cas
  • Treball psicosocial comunitari
  • Treball social i psicològic familiar
  • Recerca de recursos socials, sociosanitaris i d’inserció laboral
  • Formació laboral i psicoeducativa
  • Seguiment i ajustament laboral

 

Per tal d’assegurar un bon procés d’inserció sociolaboral, existeix una constant coordinació entre l’equip tècnic i els/les responsables d’àrea.

La funció de la USAP és donar suport a la plantilla en el dia a dia de la seva feina, per intentar facilitar la seva inte­gració laboral i social. Durant aquests anys s’ha anat millorant i consoli­dant aquest servei mitjançant la incoporació de nous professionals.

Es realitzen diverses activitats de suport tant a nivell individu­al (tutories individualitzades, seguiment telefònic, do­nar informació..) com a nivell grupal ( formació, grups psicoeducatius,reunions, dinàmiques de grup…).

Dins la unitat es treballa en diferents àmbits -a nivell familiar, social, laboral, personal, terapèutic, formatiu, cultural, d’oci, esportiu, etc- millorant la integració de les persones usuàries no només al món laboral sinó a dife­rents àmbits de la vida diària.També es realitzen coordinacions amb diverses entitats de la xarxa sociosanitària i altres recursos, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

El Pla Individual d’Inserció es posa en marxa amb cada nova contractació laboral. Mitjançant la primera entrevista i l’observació inicial es recullen els aspectes més rellevants de la situació actual i passada de la persona així com les propostes de futur. Amb aquesta informació es realitza un estudi global i es fa un diagnòstic bio psicosocial de la persona. S’identifiquen les necessitats i les àrees d’actuació, fixant dins de cada àrea els objectius a treballar i les metodologies que s’aplicaran. El procés individual de cada persona es registra al seu PII, anotant-se cada seguiment realitzat. Els PII es revisen i avaluen periòdicament i es fan els canvis necessaris en cada cas –treure’n els assolits; afegir-ne de nous; modificar els existents-. Cada persona té assignat/da un/a professional referent dins de l’equip d’USAP, qui s’encarregarà de facilitar el suport i la intervenció necessària, fent seguiment de la situació dins i fora de l’enclavament i coordinant-se amb altres professionals pertinents. Periòdicament es realitzen reunions entre l’equip d’USAP per portar a terme un treball coordinat i multidisciplinar sobre el procés de cada persona.